Icon-Contact Icon-Contact Icon-Close Icon-Close
Icon-Close

Ugovorite termin

Ugovaranje termina
Pišite nam!
* Obvezno polje
Icon Service Hotline
Telefon:

0800 303 302​​​​​​​

Icon Termin
Ili ugovorite termin online
Icon-Search

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„FORMULA 1“

(dalje u tekstu: „Pravila nagradne igre“)

NAPOMENA: Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik nagradne igre potvrđuje da je upoznat i da se slaže sa svim odredbama ispod navedenih uvjeta i pravila sudjelovanja u nagradnoj igri „Formula 1“.

 1. Priređivač i svrha priređivanja nagradne igre
  Priređivač ove nagradne igre je društvo NEUROTH SLUŠNA POMAGALA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kišpatićeva 12, OIB: 70178250686 (dalje u tekstu: „NEUROTH“). Možete nas kontaktirati putem e-maila na adresu office@neuroth.hr. Ovdje možete pronaći impresum, Izjavu o zaštiti osobnih podataka društva Neuroth i Napomene o rješavanju online sporova (https://hr.neuroth.com/impresum/).

  NEUROTH priređuje ovu nagradnu igru radi promidžbe NEUROTH-ovih proizvoda i usluga.
   
 2. Pravo na sudjelovanje
  Pravo na sudjelovanje imaju isključivo punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Isključena je mogućnost dodjele nagrade u inozemstvu. Zaposlenici/e društva NEUROTH te članovi njihove uže obitelji, kao i zaposlenici/e društva NEUROTH AG iz Austrije i članovi njihove uže obitelji isključeni su iz sudjelovanja u nagradnoj igri.
   
 3. Rokovi
  Nagradna igra traje u vremenskom razdoblju od 23. travnja 2019. do 15. lipnja 2019. godine.
   
 4. Kako možete sudjelovati
  Kako biste sudjelovali u nagradnoj igri „Formula 1”, potrebno je da u vremenskom razdoblju od 23. travnja 2019. do 15. lipnja 2019. godine obavite slušni   test u NEUROTH poslovnici i pri tome potpišete Izjavu o sudjelovanju u nagradnoj igri „Formula 1“ te prikupljanju i obradi osobnih podataka (dalje u tekstu: „Izjava“).

  Potpisivanjem Izjave dajete NEUROTH-u, neovisno o ishodu nagradne igre, pravo da prikuplja, koristi i obrađuje u svrhu provedbe nagradne igre Vaše osobne podatke te da, ako ste za to dali privolu, objavi Vaše imena web stranici https://hr.neuroth.com/, kao i na svojoj Facebook stranici. Ako ste tako označili na Izjavi, NEUROTH će imati pravo koristiti Vaše osobne podatke u marketinške svrhe.

  Potpisivanjem Izjave pristajete da se Vaši osobni podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane NEUROTH-a, povezanih društava te društava koje pripadaju grupi društava kojoj pripada i NEUROTH, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu (posebice Austriji). Ovlašteni ste zatražiti od NEUROTH-a da Vas obavijesti o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, kao i da Vas obavijesti o osobnim podacima kojima raspolaže o Vama, izvoru tih podataka, svrsi i pravnom temelju prikupljanja, okolnostima davanja na korištenje osobnih podataka trećima, te da Vam dostavi sva potrebna objašnjenja u vezi s navedenim, uključujući i obavijest o logici automatske obrade podataka o radniku. Također imate pravo zatražiti uvid u zbirku osobnih podataka i bilo kakve osobne podatke koji su u njoj sadržani, a odnose se na Vas. Možete zatražiti ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se čuvaju o Vama, ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni, odnosno ako su obrađeni u suprotnosti sa zakonom. U bilo kojem trenutku možete opozvati danu suglasnost na prikupljanje i obradu osobnih podataka, iz bilo kojeg razloga, a osobito ako se protivite korištenju Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe.

  Svaki sudionik može u navedenom vremenskom razdoblju sudjelovati jednom ili više puta (kupnjom slušnog aparata i potpisom Izjave), ali može samo jednom osvojiti nagradu. Ako se tijekom izvlačenja dobitnika dogodi da je bilo koji sudionik izvučen kao dobitnik više od jednog puta, izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu različiti sudionici.
   
 5. Nagrada i utvrđivanje dobitnika/dobitnica
  Nakon isteka razdoblja trajanja nagradne igre, odnosno nakon 15. lipnja 2019. godine, slučajnim odabirom će biti odabran jedan dobitnik.

  Fond nagrada nagradne igre čini upoznavanje 2 osobe s legendom Formule 1 - Mikom Hakkinenom 29. lipnja 2019. i 2 ulaznice za utrku Formule 1 u Spielbergu (Austrija) 30. lipnja 2019., s organiziranim noćenjem i uključenim troškovima putovanja u ukupnoj protuvrijednosti od 6.400,00 kuna.

  Javno izvlačenje dobitnika nagradne igre slučajnim odabirom održat će se 17. lipnja 2019. u poslovnici NEUROTH-a na adresi Kišpatićeva 12, Zagreb, u prisutnosti tročlane komisije koju određuje direktor NEUROTH-a, na način da će biti izvučen jedan od sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. O izvlačenju se vodi zapisnik koji će biti dostavljen Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

  Pobjednici će biti obaviješteni putem e-maila ili SMS-a u roku od 3 dana od dana izvlačenja dobitnika. Prihvaćanjem uvjeta sudjelovanja u nagradnoj igri svaki sudionik/sudionica nagradne igre daje suglasnost NEUROTH-u da ih o dobitku kao i o organizaciji preuzimanja nagrade obavijesti putem e-maila ili SMS-a.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliki broj nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

  Isplata nagrade u gotovini je isključena.

  Dobitnik je dužan preuzeti osvojenu nagradu u roku od 7 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, u poslovnici NEUROTH-a u kojoj je obavio slušni test. Ako dobitnik u navedenom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na nju.

  Rok u kojem će NEUROTH obavijestiti dobitnika nagrade i rok u kojem dobitnik preuzima nagradu predviđeni su u kraćem trajanju od maksimalnih rokova predviđenih Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010) zbog prirode nagrade ove navedene igre.

  Naime, nagrada je događaj koji se održava 29. i 30. lipnja, a protekom navedenih datuma, nagrada gubi svoju vrijednost. Zbog toga je ovim Pravilima nagradne igre predviđeno kako će NEUROTH obavijestiti dobitnika nagrade u roku od 3 dana od dana izvlačenja dobitnika, a dobitnik će preuzeti nagradu u roku od 7 dana od dana obavještavanja.
   
 6. Izjava o odricanju od odgovornosti društva NEUROTH
  Društvo NEUROTH ne odgovara za tehničke smetnje koji se mogu pojaviti prilikom prijenosa podataka, kao ni u slučaju nedostupnosti stranice https://hr.neuroth.com/ i Facebook stranice društva NEUROTH. Društvo NEUROTH u ime dobitnika/dobitnice, na ime nagrade, organizira i plaća usluge trećim društvima, i to u dogovoru s pojedinim dobitnikom/dobitnicom. Isključena je bilo kakva odgovornost, jamstvo ili garancija društva NEUROTH za potpuno izvršenje usluga od strane trećih, koje društvo NEUROTH plaća na ime realizacije nagrade. Eventualna odgovornost i jamstveni zahtjevi tiču se isključivo pružatelja usluge.
   
 7. Kršenje uvjeta sudjelovanja
  Društvo NEUROTH zadržava pravo na isključenje sudionika/sudionica iz nagradne igre ako se naknadno utvrdi da oni ne ispunjavaju uvjete predviđene ovim Pravilima nagradne igre ili koji na bilo koji način krše odredbe Pravila nagradne igre. To posebice vrijedi za davanje netočnih podataka, za korištenje nedozvoljenih pomoćnih sredstava ili (pokušaje) manipulacije. Prema potrebi se u takvim slučajevima može naknadno odbiti pravo na nagradu te zahtijevati povrat iste. Društvo NEUROTH nije obvezno isključenom sudioniku /sudionici objaviti razloge o isključenju.
   
 8. Prijevremeni prekid ili okončanje igre, izmjene igre
  NEUROTH pridržava pravo na prijevremeno okončanje igre bez navođenja razloga.
  NEUROTH također pridržava pravo promijeniti Pravila nagradne igre iz opravdanih razloga i u iznimnim okolnostima zbog nastupa izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, po odobrenju Ministarstva financija.
   
 9. Ostalo
  Sve pritužbe i reklamacije rješava NEUROTH. U slučaju osnovanih pritužbi NEUROTH se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika, odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike. Pritužbe i upiti upućuju se isključivo slanjem e-pošte na office@neuroth.hr.

  NEUROTH i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

  Prava na dobitak nisu prenosiva na druge osobe. Isplata dobitka u gotovini je izričito isključena.

  Za sve sporove koji bi eventualno proizašli iz sudjelovanja u nagradnoj igri nadležan je općinski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.

  Ako bi se neka od ovih odredbi pokazala potpuno ili djelomično ništetnim, isto neće utjecati na valjanost ostalih odredbi te će NEUROTH pristupiti zamjeni ništetnih odredbi valjanima.

  Ovi uvjeti nagradne igre zamišljeni su neutralni po pitanju roda i kao takve ih treba čitati.

   

  Ova pravila nagradne igre „Formula 1“ odobrena su od strane Ministarstva financija Republike Hrvatske, porezne uprave, rješenjem

  KLASA: UP/I-460-02/19-01/212

  URBROJ: 513-07-21-01-19-2

  U Zagrebu, 11. travnja 2019.