Home
Izjava o privatnosti

Izjava o zaštiti podataka grupe Neuroth

Za nas – NEUROTH SLUŠNA POMAGALA d.o.o., Heinzelova 4a, Zagreb i grupu Neuroth [1] – je povjerenje kupaca i poslovnih partnera veoma važno pa zbog toga polažemo veliku pažnju na sigurno i pažljivo postupanje s Vašim podacima.

Iz tog razloga za grupu Neuroth vrijede sljedeća načela:

 • zakonske odredbe o zaštiti podataka provode se dosljedno,
 • ravnamo se prema međunarodnim standardima informacijske sigurnosti,
 • polažemo veliku pažnju na to da su naša pravila o zaštiti podataka transparentna i razumljiva za sve ispitanike.

Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo u okviru važećih propisa.

Muški oblik koji se u ovoj izjavi koristi kako bi se lakše čitala, uvijek se odnosi na oba spola.
1. Ciljevi i važenje ove izjave o zaštiti podataka

Svaka osoba ima pravo da se njezini osobni podaci, radi poštivanja privatnog i obiteljskog života, čuvaju u tajnosti ako za to postoji interes koji zaslužuje posebnu zaštitu.

Ova izjava o zaštiti podataka obvezujuća je za sve zaposlenike grupe Neuroth te stupa na snagu njezinim donošenjem i objavom od strane uprava društava grupe Neuroth, a vrijedi za korištenje svih osobnih podataka, posebice osobnih podataka kupaca i poslovnih partnera.
2. Zakonitost obrade podataka

Obrada osobnih podataka je zakonita samo ako je ispunjen barem jedan od sljedećih preduvjeta:

 • ispitanik je dao svoju privolu,
 • obrada podataka potrebna je u svrhe predugovornih radnji ili izvršavanja ugovora,
 • obrada je propisana ili dopuštena pravnim propisom,
 • obrada služi očuvanju legitimnog interesa, npr. naplati otvorenih potraživanja. Međutim, to ne vrijedi ako postoji naznaka za to da opravdani interesi ispitanika pretežu nad interesima obrade podataka, posebice ako se radi o djetetu. To treba provjeriti za svaku obradu podataka.

Za obradu podataka u okviru ispunjavanja svojih radnih zadataka ovlašteni su samo zaposlenici grupe Neuroth koji su eksplicitno zaduženi za prikupljanje, obradu ili korištenje određenih osobnih podataka.

Svim zaposlenicima grupe Neuroth je strogo zabranjeno osobne podatke koristiti u privatne svrhe ili ih učiniti dostupnima neovlaštenim osobama.
3. Obrada podataka po nalogu

U slučaju obrade podataka po nalogu, izvršitelj obrade (prijašnji „pružatelj usluga“) se angažira za obradu podataka bez prenošenja odgovornosti za pripadajući poslovni proces. Zbog toga se prilikom davanja naloga treba pridržavati sljedećih mjera:

 • prije zaključivanja ugovora treba provjeriti može li izvršitelj obrade zajamčiti ispunjavanje organizacijskih zahtjeva i sigurnosnih mjera koje su nužne za obradu podataka,
 • potreban je pisani ugovor u kojem su ugovoreni zahtjevi vezani za zaštitu podataka i informacijsku sigurnost te odgovarajuća kontrolna prava, a posebice da se podaci smiju obrađivati samo prema uputama nalogodavca,
 • ako se podaci namjeravaju obrađivati izvan država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, izvršitelj obrade usluge mora jamčiti razinu zaštite podataka koja odgovara razini zaštite iz Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679, dalje: OUZP), primjerice putem sklapanja standardnih ugovornih klauzula o zaštiti osobnih podataka.

4. Prijenos osobnih podataka

Za prijenos osobnih podataka trećoj osobi potrebna je pravna osnova koja može proizlaziti i iz ispunjavanja ugovorne obveze prema ispitaniku ili njegove privole. Prije prosljeđivanja podataka s primateljem se moraju ugovoriti te se moraju zajamčiti primjerene mjere zaštite podataka i informacijske sigurnosti.

Druga društva grupe se u smislu zaštite podataka smatraju trećim osobama.

Dostava podataka državnim institucijama ili tijelima provodi se isključivo na temelju relevantnih pravnih propisa.

5. Prava ispitanika

U trenutku prikupljanja podataka imate pravo da Vas se informira o tome kao ispitanika.
5.1. Informacija o prikupljanju i obradi Vaših podataka

Obrađujemo one osobne podatke koji ste nam kao korisnik naše internetske stranice i/ili kao kupac i/ili zainteresirana stranka, primjerice, u okviru upita ili registracije ili zaključivanja ugovora stavili na raspolaganje, a to su sljedeći:

matični podaci kupca: ime, prezime, datum rođenja, adresa (poštanski broj, mjesto, ulica), e-mail adresa, broj telefona, OIB, matični broj osiguranika, broj police dopunskog osiguranja, broj potvrde Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO), šifra kupca,

ostali podaci (spis o kupcu):  vlastoručni potpis, podaci o privoli za primanje promidžbenih poruka te ostali podaci koje ste nam dali zasebno,

ostali osobni podaci, posebice podaci posebnih kategorija (osjetljivi podaci): liječničke upute ili nalazi, izvješće o prilagodbi.

Prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka naših kupaca koji su nam dostavili doznaku HZZO-a, prikupljamo i obrađujemo i šifru liječnika kao osobni podatak liječnika koji je propisao određeno slušno pomagalo.

Obrada Vaših osobnih podataka provodi se temeljem i u svrhu testiranja Vašeg sluha, ispunjavanja ugovora u okviru prilagodbe i izrade pomagala (slušni aparati, zaštita sluha, ili slično) kao i ugovora u okviru kupoprodaje takvih proizvoda zajedno s priborom te raznim servisnim uslugama grupe Neuroth. To obuhvaća i obradu Vaših osobnih podataka u vezi s naplatom usluga od nositelja zdravstvenog osiguranja ili Vas.

Pravne osnove ove obrade podataka su:

a.) privola koju ste nam dali sukladno čl. 6. st. 1. lit.a OUZP-a kao zainteresirana stranka u okviru registracije za našu ponudu i/ili

b.) objava Vaših podataka, odnosno registracija vaših (biometrijskih) podataka u okviru prilagodbe naših proizvoda (testiranja i mjerenja sluha, testiranja vida itd.) kako bismo Vašu narudžbu te daljnju brigu mogli obaviti na Vaše potpuno zadovoljstvo, dakle priprema i ispunjavanje ugovora sukladno čl. 6. st. 1. lit. b OUZP-a i/ili

c.) zakonske obveze sukladno čl. 6. st. 1. lit. c OUZP-a koje moramo ispuniti, kao npr. zakonske obveze čuvanja i dokumentiranja, provedba i administriranje modaliteta obračuna s nositeljem zdravstvenog osiguranja i/ili

d.) marketing i promidžba sukladno čl. 6. st. 1. lit. f OUZP-a kako bismo se mogli optimalno brinuti o Vama kao kupcu.

Osobne podatke prosljeđujemo, odnosno dostavljamo trećim osobama samo ako je to potrebno u svrhe ispunjavanja ugovora ili obračuna usluga ili ako ste Vi kao korisnik naše internetske stranice i/ili zainteresirana stranka i/ili kupac prethodno dali svoju privolu za to.

Pohranjeni se osobni podaci brišu ako Vi kao korisnik naše internetske stranice i/ili zainteresirana stranka i/ili kupac opozovete svoju privolu za obradu podataka, ako Vaši podaci više nisu potrebni za ispunjavanje svrhe u koju su bili pohranjeni ili ako njihova pohrana iz drugih zakonskih razloga nije dopuštena, odnosno više nije dopuštena. Zahtjev za brisanje ne odnosi se na podatke potrebne u svrhe obračuna, u knjigovodstvene svrhe i za ispunjavanje ostalih zakonskih obveza (obveza čuvanja isprava u području zdravstva).
5.2. Otkrivanje podataka i prijenos

Vaši se podaci sukladno zakonskim propisima, otkrivaju vanjskim ustanovama u svrhe obračuna s HZZO-om kao nositeljem zdravstvenog osiguranja, te drugim nositeljima osiguranja kod kojih ste osigurani privatno ili izvan Republike Hrvatske. Ako je to potrebno, Vaši se podaci mogu otkriti i državnim tijelima, a u slučaju spora i pravnim zastupnicima i sudovima.

Nadalje, Vaši će se podaci na temelju navedenih pravnih osnova i u navedene svrhe dostaviti sljedećim trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pružateljima usluga:

 • podizvođačima radi izrade pomagala, obavljanja usluge računovodstva, održavanja informatičke infrastrukture na kojoj se nalaze vaši osobni podaci, marketinških usluga ili obavljanja usluge pozivnog centra, ako se Vaši podaci ne mogu pseudonimizirati, a vezano za ispunjavanje ugovora sukladno čl. 6. st. 1. lit. b OUZP-a;
 • Vašem poslodavcu, a vezano za propise o zaštiti u okviru radnog prava, primjerice vezano za zaštitu sluha, dakle, sukladno zakonskim obvezama prema čl. 6. st. 1. lit. c OUZP-a,
 • liječnicima te drugim zdravstvenim profesijama (ustanove za njegu itd.) u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza sukladno čl. 6. st. 1. lit.c OUZP-a, posebice obveze čuvanja dokumenata, obveze vođenja dokumentacije itd.,
 • marketinškim agencijama u svrhe promidžbe temeljem i u vezi s ispunjavanjem ugovora, odnosno ako ste nam za to dali svoju privolu.

Načelno se Vaši podaci ne prenose u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji ako ona grupi Neuroth ne može dati prikladna jamstva za pridržavanje odredaba OUZP-a.
5.3. Čuvanje podataka, pristup podacima i sigurnost podataka

Vaše ćemo osobne podatke, dok su u tom obliku, obrađivati, pohranjivati i čuvati do završetka poslovnog odnosa ili do isteka obveza vezano za garanciju, jamstvo, zastaru te zakonskih odveza čuvanja i vođenja dokumentacije koje važe za nas; osim toga, do završetka eventualnih pravnih sporova u kojima su Vaši podaci potrebni kao dokaz ili do isteka osme godine nakon isporuke posljednjeg slušnog pomagala. Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, Vaše osobne podatke čuvat ćemo do povlačenja privole, osim ako na nekom drugom temelju prestajemo s obradom Vaših osobnih podataka.

Pristup Vašim podacima imaju osobe iz našeg društva koje su zadužene za provedbu procesa obrade osobnih podataka, a to su:

 • slušni centar, odnosno poslovnica koja se brine za Vas te naš servisni centar,
 • odjel za marketing i brigu za kupce,
 • proizvodnja i operativa,
 • knjigovodstvo i obračunske službe,
 • eventualno i kontroling.

5.4. Ostvarivanje Vaših prava koje imate kao ispitanik

Kao ispitanik imate dolje navedena prava te Vam na raspolaganju stoje dolje navedeni pravni lijekovi. Radi ostvarivanja svojih prava i u slučaju pitanja obratite se na:

NEUROTH SLUŠNA POMAGALA d.o.o.

Heinzelova 4a

10000 Zagreb

zastita.podataka@neuroth.com

Alternativno se možete obratiti i izravno našem službeniku za zaštitu podataka putem e-mail adrese zaštita.podataka@neuroth.hr.

Po potrebi ćete nam možda u prikladnom obliku morati dokazati Vaš identitet kako bi se isključilo da neovlaštene treće osobe dobiju informacije o Vašim podacima i/ili da se provedu neovlaštene izmjene i/ili neovlaštena brisanja podataka.

U slučaju da želite ostvariti svoja prava, mi se o Vašem zahtjevu moramo očitovati odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon njegova zaprimanja, odnosno u tom roku moramo ispuniti Vaš zahtjev ili navesti hoće li se i zašto rok za očitovanje produljiti na dva mjeseca.

a.) Pravo na pristup podacima

Na Vaš zahtjev moramo Vam dati informaciju od tome obrađujemo li Vaše osobne podatke.

b.) Pravo na ispravak i brisanje

Ako Vaši podaci koje obrađujemo nisu ispravno navedeni, molimo Vas da nas o tome obavijestite kako bismo ih mogli odmah ispraviti i/ili nadopuniti i/ili ograničiti.

U slučaju da ne želite da Vaše podatke i dalje obrađujemo, molimo Vas, da nas o tome obavijestite. Mi ćemo Vaše podatke odmah brisati i obavijestiti Vas o tome. Ako postoje obvezni pravni, a posebice zakonski razlozi, koji bi spriječili brisanje Vaših podataka, mi ćemo Vas o tome odmah obavijestiti.

c.) Pravo na ograničenje obrade

Možete od nas zahtijevati ograničavanje obrade Vaših podataka ako:

 • osporavate točnost podataka, i to u trajanju koje će nam omogućiti provjeru točnosti podataka,
 • je obrada podataka nezakonita, ali Vi odbijate brisanje te umjesto toga zahtijevate da se ograniči korištenje podataka,
 • nama podaci više nisu potrebni za predviđenu svrhu, ali Vi te podatke još trebate za ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
 • ako ste uložili prigovor protiv obrade podataka.

d.) Pravo na prenosivost podataka

Osobne podatke koje smo prikupili od Vas proslijedit ćemo, na Vaš zahtjev, trećoj osobi koju ste nam imenovali, s time da će se prijenos podataka provesti u uobičajenom elektroničkom formatu.

e.) Pravo na prigovor

Imate pravo iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije u svako doba uložiti prigovor protiv obrade Vaših osobnih podataka. Nakon toga više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako možemo dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi koji nalažu potrebu za obradom podataka koji su važniji od Vaših interesa, prava i sloboda ili da obrada podataka služi ostvarivanju, provedbi ili obrani naših pravnih zahtjeva.

Posebice protiv obrade podataka u svrhu izravne promidžbe u svako doba možete uložiti prigovor s učinkom za sve daljnje obrade.

f.) Pravo na pritužbu

Ako smatrate da pri obradi Vaših podataka kršimo hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da s nama stupite u kontakt kako bismo mogli riješiti eventualna pitanja. Naravno, također imate pravo pritužbu izjaviti hrvatskom tijelu nadležnom za zaštitu podataka te bilo kojem nadzornom tijelu unutar Europske unije.
6. Organizacija zaštite podataka kod grupe Neuroth

Svaki član uprave, odnosno direktor društva grupe Neuroth odgovoran je da se obrada osobnih podataka u dotičnom društvu provodi u skladu sa zaštitom podataka.

U svrhu operativne provedbe zaštite podataka u grupi Neuroth postoji koordinator za zaštitu podataka na razini grupe te savjetodavno vijeće za zaštitu podataka koje je sastavljeno od predstavnika područja IT, proizvodnja, odnosno operativa, ljudski potencijali, prodaja i pravna podrška.

Službeniku za zaštitu osobnih podataka NEUROTH SLUŠNA POMAGALA d.o.o. možete se obratiti putem e-maila zaštita.podataka@neuroth.hr.

Glavne zadaće područja za zaštitu podataka su, između ostaloga:

 • provedba preventivnih mjera, npr. osposobljavanja i smjernica,
 • upravljanje zaštitom podataka, dakle osiguranje poslovnih procesa u skladu za zaštitom podataka
 • odgovori na upite državnih tijela,
 • obrada svih upita klijenata o zaštiti podataka,
 • auditi i kontrole s obzirom na zaštitu podataka

7. Sankcije

Redovito provjeravamo pridržavanje smjernica te važećih zakona o zaštiti podataka. Prikupljanje, obrada ili korištenje osobnih podataka u svrhe zloporabe bit će kažnjeno.
8. Objava

Ova izjava o zaštiti podataka objavit će se na internetu te intranetu grupe Neuroth i vrijedi od 25. svibnja 2018. godine.

Izjava o zaštiti osobnih podataka na internetskim stranicama grupe Neuroth

Vaše osobne podatke ne pohranjujemo prilikom čistog pregledavanja internetskih stranica grupe Neuroth. Ako se na našim stranicama prikupljaju osobni podaci, onda se to uvijek, ako je to moguće, čini na dobrovoljnoj osnovi. Molimo pročitajte niže napomene o zaštiti podataka. Molimo imajte na umu da sami možete spriječiti pohranu kolačića i da već pohranjene kolačiće, ako to želite, u svako doba možete sami izbrisati. Iskoristite, po potrebi, i mogućnosti za sprječavanje ili ograničavanje upotrebe i korištenje podataka od strane trećih osoba.

a.) Kolačići

Kolačić je datoteka koju – ako to dopuštaju postavke Vašeg pretraživača – pohranjujemo na Vašem računalu kada posjećujete naše internetske stranice ili obavljate određene aktivnosti. Kolačić sadrži određene informacije koje smo poslali Vašem računalu te pohranjuje određene postavke i podatke za razmjenu s našim sustavom preko Vašeg pretraživača.

Koristimo tzv. sesijske kolačiće („session cookies“) koji se pohranjuju tijekom Vašeg posjeta naših internetskih stranica te se brišu kada završite svoju sesiju. Osim toga, koristimo i trajne kolačiće koji po završetku sesije ostaju na Vašem računalu. Trajni kolačić sadrži identifikator pomoću kojeg možemo identificirati Vaše računalo. Time možemo poboljšati naše usluge kada ponovno posjetite naše internetske stranice, s tim da ne možemo povezati osobne podatke s tim identifikatorom.

Ako ne želite koristiti kolačiće, molimo da aktivirate odgovarajuće postavke svog pretraživača koje se kod uobičajenih pretraživača nalaze u izborniku „Dodaci“ pod „Postavke“ ili „Opcije za internet“ i rubrici „Zaštita podataka“. Preko ovih postavki možete i izbrisati pohranjene kolačiće.

No, imajte na umu da su određeni kolačići potrebni kako bi se omogućile temeljne funkcije internetskih stranica. Naime, ako ne prihvatite kolačiće neke naše internetske stranice možda neće raditi ispravno. U nastavku ćete i saznati kako možete spriječiti pohranu određenih kolačića.

b.) Korištenje podataka u slučaju usluga Facebooka

Facebook Inc. („Facebook“) je certificiran za sporazum o zaštiti podataka između EU i SAD-a  https://m.facebook.com/about/privacyshields Ministarstvom trgovine SAD-a vezano za prikupljanje i obradu osobnih podataka osoba koje rade promidžbu na Facebooku, klijenata, odnosno poslovnih partnera u Europskoj uniji („partneri“) vezano za oglase i mjerenja te proizvode i usluge opisane u certificiranju Facebooka. Za više informacija o ovom programu za zaštitu podataka, molimo pogledajte stranicu www.privacyshield.gov. Facebookovu izjavu o zaštiti podataka vezano za sporazum o zaštiti podataka između EU i SAD-a pronaći ćete ovdje (https://m.facebook.com/about/privacyshield).

c.) Mjerenje konverzije Facebook Pixelom

U okviru našeg internetskog nastupa koristimo Facebook Pixel društva Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (“Facebook”). Njime možemo pratiti aktivnosti korisnika nakon što su vidjeli neki oglas na Facebooku ili su ga kliknuli. Na taj način možemo registrirati učinkovitost oglasa na Facebooku u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta. Tako registrirani podaci su anonimni, dakle, ne vidimo osobne podatke pojedinih korisnika.

No, Facebook pohranjuje i obrađuje te podatke o čemu ćemo Vas obavijestiti sukladno našem znanju. Facebook te podatke može povezati s Vašim Facebook-računom i koristiti ih u vlastite promidžbene svrhe, sukladno Facebookovoj smjernici za korištenje podataka m.facebook.com/about/privacyshield/. Facebooku i njegovim partnerima možete omogućiti prikaz oglasa na Facebooku, ali i izvan njega. Nadalje, u te se svrhe na Vašem računalu može pohraniti i kolačić.

Privolu Facebooku smiju dati samo korisnici stariji od 16 godina. Ako ste mlađi, molimo da se posavjetujete sa svojim roditeljima. Molimo, kliknite ovdje ako želite povući svoju privolu: www.facebook.com/settings

d.) Google

Društvo Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; u nastavku „Google“) obvezalo se na pridržavanje sporazuma između Europske unije i SAD-a o prikupljanju, korištenju i pohrani osobnih podataka iz država članica Europske unije koji je objavilo Ministarstvo trgovine SAD-a. Društvo Google, uključujući društvo Google Inc. i njegova 100%-na društva kćeri u SAD-u je certifikacijom(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI) izjavilo da se pridržava svih relevantnih načela sporazuma o zaštiti podataka. To vrijedi za sve niže navedene usluge društva Google.

e.) Remarketing

Mi koristimo Google remarketing tags. Pritom se radi o uslugama društva Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; u nastavku „Google“). Google koristi kolačiće koji se pohranjuju na Vašem računalu, a koji omogućavaju analizu Vašeg korištenja ove internetske stranice. Informacije o Vašem korištenju internetskih stranica (uključujući Vaše IP adrese) koje generira kolačić, šalju se Googleovom poslužitelju u SAD-u i tamo pohranjuju. (Vidi i informacije o sporazumu o zaštiti podataka). Google potom IP adresu skraćuje za posljednje tri znamenke te uslijed toga jasno povezivanje IP adrese s osobnim podacima više nije moguće. Google će te informacije koristiti kako bi se ocijenilo Vaše korištenje internetskih stranica, izradila izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici te kako bi se pružile usluge povezane s korištenjem interneta. Google će te informacije, po potrebi, prenijeti i trećima ako je to zakonski propisano ili ako treće osobe te podatke obrađuju po nalogu Googlea. Treće strane, uključujući Google, objavljuju oglase na internetskim stranicama, a također koriste i pohranjene kolačiće radi objave oglasa na temelju prethodnih posjeta korisnika ovoj internetskoj stranici. Google Vašu IP adresu nipošto neće povezivati s drugim podacima koje ima. U svako doba možete uložiti prigovor protiv prikupljanja i pohrane podataka s učinkom na buduće obrade. Osim toga, korištenje kolačića od strane Googlea možete i deaktivirati tako da otvorite stranicu za deaktiviranje Googleove reklame. No, moramo Vas upozoriti da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove internetske stranice. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost da Google Vaše prikupljene osobne podatke može obraditi na prethodno naveden način i u gore navedene svrhe. Protiv prikupljanja i pohrane podataka možete u svako doba uložiti prigovor s učinkom na buduće obrade.

f.) Doubleclick by Google

Mi koristimo Doubleclick by Google. To je usluga društva Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, u nastavku “Google”). Doubleclick by Google koristi kolačiće kako bi Vam prezentirao oglase koji su relevantni za Vas. Pritom Vaš pretraživač dobiva pseudonimni identifikator (ID) kako bi se provjerilo koji su oglasi prikazani u Vašem pretraživaču i koje ste oglase otvorili. Kolačići ne sadrže osobne podatke. Upotreba tih kolačića omogućuje Googleu i internetskim stranicama njegovih partnera samo objavu oglasa na temelju prijašnjih posjeta na našoj ili drugim internetskim stranicama. Google Vašu IP adresu nipošto neće povezivati s drugim podacima koje ima. U svako doba možete uložiti prigovor protiv prikupljanja i pohrane podataka s učinkom za budućnost. Osim toga, korištenje kolačića od strane Googlea možete i deaktivirati tako da otvorite stranicu za deaktiviranje Googleove promidžbe. Informacije o Vašem korištenju internetskih stranica koje generira kolačić, šalju se radi procjene Googleovom poslužitelju u SAD-u i tamo pohranjuju. (Vidi i informacije o sporazumu o zaštiti podataka). Google će podatke prenijeti trećim osobama samo temeljem zakonskih propisa ili u okviru obrade podataka od strane izvršitelja. Google Vaše podatke nipošto neće povezati s drugim podacima koje je Google prikupio.

Korištenjem ovih internetskih stranica dajete svoju suglasnost da Google Vaše prikupljene osobne podatke može obraditi na prethodno naveden način te u gore navedene svrhe. Protiv prikupljanja i pohrane podataka možete u svako doba uložiti prigovor s učinkom za budućnost. Osim toga, korištenje kolačića od strane Googlea možete deaktivirati tako da otvorite stranicu za deaktiviranje Googleove reklame. No, moramo Vas upozoriti da u tom slučaju eventualno nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove internetske stranice. Protiv prikupljanja i pohrane podataka možete u svako doba uložiti prigovor s učinkom za budućnost na način da sa sljedeće poveznice (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) pod točkom proširena deaktivacija DoubleClick-a preuzmete i instalirate raspoložive dodatke pretraživača.

g.) Conversion Tracking

Naše internetske stranice koriste nadalje Googleov Conversion Tracking. Pritom Google Adwords na Vaše računalo pohranjuje kolačić ako ste preko Googleovog oglasa došli na naše internetske stranice. Ti kolačići prestaju važiti nakon 30 dana i ne služe za osobnu identifikaciju. Ako korisnik posjećuje određene stranice na mrežnoj stranici Adwordsovog klijenta a kolačić još nije istekao, Google i klijent mogu prepoznati da je korisnik kliknuo na taj oglas i da je preusmjeren na tu stranicu. Svaki Adwordsov klijent dobiva drugi kolačić te se oni tako ne mogu pratiti preko internetskih stranica Adwordsovih klijenata. Informacije prikupljene uz pomoć kolačića za konverziju služe za izradu konverzijskih statistika za Adwordsove klijente koji su se odlučili za Conversion-Tracking. Adwordsovi klijenti saznaju ukupni broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas te su preusmjereni stranicu s oznakom (tagom) Conversion-Trackinga, ali ne dobivaju nikakve informacije pomoću kojih se korisnici osobno mogu identificirati. Ako ne želite sudjelovati u postupku praćenja, možete odbiti automatsku pohranu kolačića – primjerice putem postavke pretraživača koja općenito deaktivira automatsku pohranu kolačića. Kolačiće za Conversion-Tracking možete deaktivirati i tako da svoj pretraživač postavite tako da se blokiraju kolačići domene www.googleadservices.com. Googleove napomene o zaštiti podataka vezano za Conversion-Tracking pronaći ćete ovdje (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/).

h.) AdRoll

Naše internetske stranice koriste tehnologiju retargeting društva AdRoll (AdRoll, 972 Mission St, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, SAD) koja omogućuje da se našom reklamom ciljano obraćamo korisnicima interneta koji su već pokazali zanimanje za našu internetsku stranicu i naše ponude. Iz studija znamo da je za korisnika interneta prikazivanje personalizirane reklame prema njegovim interesima zanimljivije od druge reklame. Prikazivanje reklame se kod retargetinga provodi na osnovu analize prethodnog korisničkog ponašanja temeljenog na kolačićima. Naravno da se osobni podaci ni ovdje ne pohranjuju, isto tako se tehnologija retargetinga primjenjuje uz pridržavanje važećih zakonskih odredaba o zaštiti podataka.

Možete se općenito pobliže upoznati s izjavom o zaštiti podataka i smjernicama za zaštitu podataka te izjaviti prigovor protiv anonimne analize Vašeg ponašanja prilikom pretraživanja interneta (opt out). Slijedite u tu svrhu ovu poveznicu: www.adroll.com/about/privacy.

i.) Google Analytics

Ova mrežna stranica koristi Google Analytics uslugu društva Google Inc. (“Google”) za analizu interneta. Google Analytics koristi tzv. „kolačiće“ tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu  i koje omogućuju analizu Vašeg korištenja internetske stranice. Informacije o Vašem korištenju internetskih stranica (uključujući Vaše IP adrese) koje generira kolačić, šalju se Googleovom poslužitelju u SAD-u i tamo pohranjuju.

Samo u iznimnim slučajevima će se puna IP adresa poslati Googleovom poslužitelju u SAD-u i tamo skratiti. Po nalogu operatera te internetske stranice, Google će ove informacije koristiti kako bi se ocijenilo Vaše korištenje internetskih stranica, izradilo izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici te kako bi se operatoru te internetske stranice pružile daljnje usluge povezane s korištenjem internetske stranice. Google Vašu IP adresu koju je dostavio Vaš pretraživač u okviru Google Analyticsa nipošto neće povezivati s drugim podacima koje ima.

Sljedeće funkcije Google Analyticsa koristimo za reklamu na zaslonu, to znači za Remarketing, izvješća o dojmovima u mreži Google Displaya te izvješća Google-Analyticsa o učincima prema demografskim obilježjima i interesima. Google Analytics za reklamu na zaslonu možete deaktivirati i prilagoditi oglase u mreži Google Displaya preko postavki za oglase ili preko upravitelja postavki za oglase.

Pohranjivanje kolačića možete spriječiti aktiviranjem odgovarajućih postavki u softveru Vašeg pretraživača, no moramo Vas upozoriti da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove internetske stranice. Nadalje, možete spriječiti i registriranje podataka koje je generirao kolačić a koji se odnose na korištenje internetske stranice (uključujući Vašu IP adresu), kao i obradu tih podataka od strane Googlea tako da preuzmete i instalirati dodatke pretraživača koji su raspoloživi na sljedećoj poveznici:

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pobliže informacije o uvjetima korištenja i zaštiti podataka pronaći ćete na www.google.com/analytics/terms/de.html odnosno www.google.de/intl/de/policies/.

Registriranje podataka od strane Google Analyticsa možete spriječiti na način da otvorite sljedeću internetsku stranicu i preuzmete browser-add-on za deaktiviranje Google Analyticsa: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Postavlja se kolačić za odjavu (OptOutCookie) koji će spriječiti buduće registriranje Vaših podataka prilikom posjete te internetske stranice. Ako općenito ne želite prihvatiti kolačiće, molimo, promijenite odgovarajuće postavke Vašeg pretraživača. Imajte na umu da se time mogu ograničiti funkcionalnosti internetske stranice.


[1]* Neuroth International AG, Neuroth GmbH (AT) , Neuroth Hörcenter GmbH (DE) , Audio lab Austria GmbH, Neuroth Hörakustik Anstalt (LI), Neuroth Hörcenter AG (CH), NEUROTH trgovina d.o.o. (SI), NEUROTH slušni aparati d.o.o. (SI),NEUROTH slušna pomagala d.o.o (HR), NEUROTH slušni aparati d.o.o. (SRB)